fbpx
Close search

ZGARNIJ WEJŚCIÓWKĘ NA ULTRACE!

Szykujemy coś extra i 26.05.2023 ruszamy z konkursem na Facebooku! Do wygrania jest aż 5 podwójnych wejściówek na Ultrace!

Co trzeba zrobić aby wziąć udział w konkursie?
1. Polubić nasz Funpage na Facebooku.
2. Oznaczyć w komentarzu dotyczącym konkursu osobę, z którą chce się jechać na Ultrace
3. Wrzucić pod wspomnianym postem zdjęcie z użyciem jednego z naszych produktów w akcji.

Im ciekawsze, zabawniejsze, ładniejsze zdjęcia, tym większa szansa na wygraną. Konkurs trwa od dziś do 1.06 do końca dnia. Regulamin znajdziecie poniżej.

Regulamin konkursu ,,Zgarnij wejściówkę na Ultrace’’

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest JJPM Sp. z o.o., ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa,NIP: 952 212 66 67
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a (nazwa fanpage’a).
7. Konkurs trwa od 26.05.2023 od godziny 21:00 do 1.06.2023 do końca dnia.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 2.06.2023 o godzinie 20:00
9. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/adblpolska

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na oznaczeniu w komentarzu osoby, którą chcesz zabrać na Ultrace oraz wykonaniu zdjęcia produktu ADBL w użyciu.
11. W konkursie zostanie wyłonionych 5 zwycięzców.
12. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez komisję konkursową w składzie 2 osób ze strony Organizatora.
13. Zdjęcia, na których będą widoczne produkty konkurencyjnych marek, nie będą brane pod uwagę.
14. Osoby zgłaszające zdjęcia oświadczają, że mają do nich wyłączne prawa lub są ich twórcami.
15. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook
16. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
17. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

18. Nagrodą w konkursie jest podwójna wejściówka na Ultrace.
19. Nagroda zostanie dostarczona drogą mailową na wskazany przez Zwycięzcę adres.
20. Organizator ma prawo oznaczyć profil Zwycięzcy na fanpage.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
22. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

23. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: marketing@adbl.eu.
24. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać – Wejściówka na Ultrace- konkurs FB
25. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

26. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest jest firma JJPM Sp. z o.o., ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa, NIP: 952 212 66 67
27. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/adblpolska.
29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.facebook.com/adblpolska.
33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.