fbpx
Close search

Rusza nasz nowy projekt The Art of Detailing!

Ruszamy z projektem The Art of Detailing!

Projekt zakłada metamorfozę auta dokonaną w oparciu o jednorazową, kompleksową usługę detailingową, w której skład wchodzi: pełna korekta lakieru, pełna kosmetyka wnętrza, zabezpieczenie lakieru.

Auto, które weźmie udział w projekcie zostanie wyłonione na podstawie konkursu organizowanego wspólnie z ADBL oraz Pro Car Detailing z Krakowa.

Zwycięzca konkursu oprócz jednorazowego pakietu usług detailingowych swojego auta otrzyma również torbę ADBL Professor wypełnioną kosmetykami i akcesoriami ADBL o łącznej wartości 2 000 zł brutto.

Zgłoś swoje auto do projektu i daj mu drugie życie!

Jak zgłosić auto do konkursu?
1. Wypełnij poniższy formularz.
2. Polub funpage na Facebooku: ADBL, GET FUN CENTER ADBL, PRO CAR DETAILING.
3. Udostępnij post z ogłoszeniem projektu, który zostanie opublikowany 5.12.2022 na fanpage’u ADBL.

Regulamin Konkursu oraz Projektu znajdziecie poniżej formularza.

 

  Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu będzie JJPM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-940), ul. Rzeczycka 26. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz Projektu.

  1. Poddanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz Projekcie.
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas rozpatrywania Konkursu, a także po jej rozpatrzeniu oraz w trakcie trwania Projektu, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku ze zgłoszonym żądaniem.
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz JJPM sp. z o.o. usługi, w tym dostawcy usług IT, usług hostingowych i usług prawnych. Odbiorcą danych będzie również współorganizator Projektu i Konkursu firma Pro Car Sp. z o.o., ul. Romanowicza 19a, 30-702 Kraków, NIP: 6793209990.
  4. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

  Regulamin projektu „Art of Detailing”

  Informacje ogólne o Projekcie

  1. Projekt Art of Detailing zakłada kompleksową, jednorazową Usługę Detailingową, w której skład wchodzi pełna korekta lakieru, pełna kosmetyka wnętrza i zabezpieczenie lakieru, a także Nagroda rzeczowa w postaci kosmetyków i akcesoriów marki ADBL, złożonej z torby ADBL Professor oraz chemii i akcesoriów ADBL o wartości 2000 zł brutto.
  2. Auto, które weźmie udział w Projekcie zostanie wyłonione na podstawie Konkursu organizowanego wspólnie z JJPM Sp. z o.o. (właścicielem marki ADBL) oraz Pro Car Sp. z o.o. (właścicielem marki Pro Car Detailing).
  3. Organizatorami Projektu oraz Konkursu są JJPM Sp. z o.o., ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa, NIP: 952 212 66 67, REGON: 146925555 oraz Pro Car Sp. z o.o., ul. Romanowicza 19a, 30-702 Kraków, NIP: 6793209990, REGON: 387779325
  4. Fundatorem Nagród rzeczowych w Projekcie jest JJPM Sp. z o.o., ul. Rzeczycka 26, 04-940 Warszawa, a Usługi Detailingowej Pro Car Sp. z o.o., ul. Romanowicza 19a, 30-702 Kraków.
  5. Przebieg całego Projektu będą rejestrowane oraz opublikowane w postaci materiału filmowego na stronach www organizatorów, social mediach organizatorów oraz platformie You Tube.
  6. Przed rozpoczęciem Projektu Zwycięzca konkursu będzie zobowiązany do podpisania stosownych zgód umożliwiających publikację wizerunku.
  7. Do pokazania efektów metamorfozy w kanałach social mediach pierwszeństwo mają organizatorzy.

  Główne postanowienia Projektu

  1. Projekt odbędzie się w dniach 30.01.2023 – 3.02 2023 r.
  2. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do dostarczenia zgłoszonego auta do siedziby Pro Car Sp. z o.o., na ul. Romanowicza 19a, 30-702 Kraków do dnia 27.01.2023 do godziny 12:00.
  3. W przypadku nie podstawienia zgłoszonego auta we wskazanym czasie i pod wskazany adres przez Zwycięzcę, Zwycięzca oraz zgłoszone auto zostaje wykluczone z Projektu w trybie natychmiastowym i zostaje wyłoniony nowy Zwycięzca Konkursu.
  4. Koszty dostarczenia auta ponosi Zwycięzca.

  Czas trwania Konkursu

  1. Konkurs trwa od 05.12.2022 od godziny 14.00 do 08.01.2023 do godz. 23:59.

  Ogłoszenie Konkursu oraz wyłonienie Zwycięzcy

  1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem strony www.adbl.eu i umieszczonego na stronie formularza zgłoszeniowego oraz fanpage’u https://www.facebook.com/adblpolska.
  2. Strona www.adbl.eu służy do wysłania zgłoszenia i przetwarzania zgłoszeń.
  3. Fanpage https://www.facebook.com/adblpolska służy do ogłoszenia konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy.
  4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie 23.01.2022 do godziny 20.30.
  5. W trakcie trwania konkursu Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość kontaktu telefonicznego z Uczestnikami w celu umówienia oględzin aut.
  6. Przed publikacją wyników Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą w celu potwierdzenia terminów wskazanych w Informacji o Projekcie.
  7. W przypadku gdy Zwycięzca nie będzie mógł przystąpić do Projektu we wskazanym terminie, zostanie wyłoniony nowy Zwycięzca.
  8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nie wyłonienia Zwycięzcy i anulowanie Konkursu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
  9. Organizatorzy mają prawo podać dane (imię i nazwisko, nazwę użytkownika) Zwycięzcy na fanpage https://www.facebook.com/adblpolska.
  10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestników, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestników i poinformowanie o wygraniu Konkursu umożliwiającego przystąpienie do Projektu.

  Warunki uczestnictwa w Konkursie

  1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
  2. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’y https://www.facebook.com/adblpolska lub https://www.facebook.com/ADBLGetFunCenter/ lub https://www.facebook.com/ProCarDetailingKrk/ ze zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
  3. Wyłącznie właściciel auta może zgłosić je do projektu.
  4. Aby prawidłowo zgłosić auto należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie Projektu i wpisać: imię, markę auta, model auta, rocznik auta, historię auta, numer telefonu, adres e-mail i załączyć min. 5 zdjęć auta – 3 x zdjęcie karoserii (w tym jedno zdjęcie lakieru z punktowym oświetleniem, 2 x zdjęcie środka.
  5. Auto powinno mieć oryginalny lakier.
  6. Zgłoszenia bez zdjęć nie będą brane pod uwagę.
  7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.
  8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość sprawdzenia prawa do posiadania pojazdu na postawie dokumentów auta i dokumentu tożsamości Uczestnika.
  9. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu, a ogłoszony Zwycięzca z Projektu.

  Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: artofdetailing@adbl.eu.
  2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać – Reklamacja Projekt Art of Detailing.
  3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

  Postanowienia końcowe

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania oraz anulowania Konkursu oraz Projektu bez podania przyczyny. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.facebook.com/adblpolska.
  4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.